Algemene voorwaarden opleidingen bij Brainy Bunch

Art. I Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.

 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.

 3. Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

 5. Brainy Bunch: Brainy Bunch is een handelsnaam van Jobien

Art. II Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Brainy Bunch, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel III lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Art. III Inschrijving en bevestiging opleiding

 1. Inschrijving voor de door Brainy Bunch te verzorgen opleidingen kan door de opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van Brainy Bunch, door telefonische aanmelding of door aanmelding per email.

 2. Brainy Bunch bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk of per email. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Art. IV Kosten van deelname

 1. De kosten voor deelname en eventuele annulering gelden per deelnemer.

 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website van Brainy Bunch en digitale verzending gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

 3. In de prijzen van de opleiding zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

Art. V Betaling

 1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel III stuurt Brainy Bunch een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever.

 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Brainy Bunch aangewezen bankrekening.

 3. Bij het niet nakomen van de betalingstermijn wordt 1% rente in rekening gebracht nadat (en vanaf het moment dat) de deelnemer dienaangaande in gebreke is gesteld en de redelijke termijn die Brainy Bunch daarbij heeft gesteld aan de opdrachtgever om alsnog te betalen, is verstreken.

 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Brainy Bunch voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de prijs van de opleiding door Brainy Bunch is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de opleiding plus eventueel bijkomende kosten.

Art. VI Annulering door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst terzake een opleiding is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste dag van de opleiding.

 2. Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan de opleiding door de opdrachtgever reeds is voldaan, ontvangt hij bij annulering dit bedrag terug minus € 25,00 (exclusief BTW) aan administratiekosten. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor de eerste dag van de opleiding zal 50% van het verschuldigde bedrag van de opleiding als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste dag van de opleiding is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.

 3. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst van de opleiding na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.

Art. VII Verhindering van de deelnemer

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger twee (2) dagen voor aanvang van de opleiding wordt aangemeld bij Brainy Bunch. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

 2. Wanneer de deelnemer op de eerste dag van de opleiding niet verschijnt is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde. Het is dan voor de deelnemer niet mogelijk de rest van de training te volgen. Vervanging van de deelnemer door een andere deelnemer is na aanvang van de training niet mogelijk.

Art. VIII Annulering door Brainy Bunch

 1. Brainy Bunch behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste dag van de opleiding. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Brainy Bunch zal het door de opdrachtgever betaalde bedrag van de opleiding restitueren. Indien mogelijk biedt Brainy Bunch de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag van de opleiding niet gerestitueerd.

Art. IX Vervanging trainer of docent

 1. Brainy Bunch is te allen tijde gerechtigd een trainer of docent, door haar met de uitvoering van de opleidingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere, gelijkwaardige trainer of docent.

Art. X Aansprakelijkheid

 1. Brainy Bunch is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van Brainy Bunch of de annulering van de opleidingsovereenkomst door Brainy Bunch tenzij aan Brainy Bunch opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien Brainy Bunch op enig moment ondanks het bepaalde in lid I wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Art. XI Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectueel eigendom, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door Brainy Bunch voorbehouden.

 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainy Bunch is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Art. XII Klachten

 1. Klachten over de opleiding dient de opdrachtgever binnen acht (8) dagen schriftelijk kenbaar te maken aan Brainy Bunch. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

 2. Bezwaren over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Art. XIII Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Brainy Bunch en overeenkomsten tussen Brainy Bunch en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven

Thank you for your upload